განცხადებები და ანონსები

ყურადღება, ცხადდება აკადემიური კონკურსი

29 ივლისი 2021

შპს ,,გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი" აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად.

სამართლის ფაკულტეტი

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის ვიწრო სფერო - სამართალი

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის დეტალური სფერო - სისხლის სამართალი

სასწავლო კურსი - სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი და კერძო)

ვაკანტური ადგილი - პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის ვიწრო სფერო - სამართალი

კლასიფიკატორის შესაბამისი სწავლის დეტალური სფერო - კერძო სამართალი

სასწავლო კურსი - სამოსამართლო ეთიკა

ვაკანტური ადგილი - ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

ვიწრო სფერო - 031 - სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები

დეტალური სფერო - ეკონომიკა

ვაკანტური ადგილი - პროფესორი -1 საშტატო ერთეული

საგანი - Microeconomics, Macroeconomics, Gender Studies

ვიწრო სფერო - 031 - სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები

დეტალური სფერო - ფსიქოლოგია

ვაკანტური ადგილი - ასისტენტი- 1 საშტატო ერთეული

საგანი-კლინიკური ფსიქოლოგია, ფსიქოთრაპიის საფუძვლები, ფსიქო ანალიზი

ვიწრო სფერო - ბიზნესი და ადმინისტრირება

დეტალური სფერო - მენეჯმენტი

ვაკანტური ადგილი - პროფესორი -1საშტატო ერთეული

საგანი - მენეჯმენტის საფუძვლები,ანტიკრიზისული მენეჯმენტი, სახელმწიფო მართვა, კონფლიქტების მართვა

ვიწრო სფერო - ინფორმაციის და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები

დეტალური სფერო - კომპიუტერის გამოყენება

ვაკანტური ადგილი - პროფესორი- 1 საშტატო ერთეული

საგანი - ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნესში

ვიწრო სფერო - პერსონალური მომსახურებები

დეტალური სფერო - მოგზაურობა, დასვენება, ტურიზმი

ვაკანტური ადგილი - პროფესორი- 1 საშტატო ერთეული

საგანი - ეკო ტურიზმი

კონკურსის მონაწილეების საბუთების მიღება იწარმოებს 2021 წლის 03 სექტემბრიდან 2021 წლის 10 სექტემბრის ჩათვლით, ყოველდღიურად, შაბათ-კვირის გარდა, 10:00 საათიდან 15:00 საათამდე.

კონკურსი ჩატარდება 2021 წლის 13 სექტემბერს.

კონკურსი დასრულდება და საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 2021 წლის 17 სექტემბერს.


განცხადების ფორმა


დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ...


საკონკუსო დოკუმენტაცია შეგიძლიათ გადმოგვიგზავნოთ

შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:

keti.devdariani@gtuni.edu.ge

ბრძანება

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმის ამონაწერი

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმის ამონაწერი