განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: შიდა მობილობა GTUNI-ში!

1 აგვისტო 2022

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობას.

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

- ბიზნესის ადმინისტრირება - (მენეჯმენტი, მარკეტინგი);

- ტურიზმი;

- ფსიქოლოგია;

- ჟურნალისტიკა.

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

- საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი;

- მასობრივი კომუნიკაცია.

სამართლის ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

- სამართალი

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

- სპეციალობა - სისხლის სამართალი;

-სპეციალობა - კერძო სამართალი.

დოკუმენტების მიღებისა და თავსებადობის დადგენის ვადები ფაკულტეტებზე: 2022 წლის 5 სექტემბრიდან 12 სექტემბრის ჩათვლით.


მობილობის მსურველებმა უნდა წარმოსადგენონ:

- განცხადება (რექტორის სახელზე);

- ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული ფაკულტეტისბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით);

- ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ;

- პირადობის მოწმობის ასლი.

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ...