განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: მობილობა GTUNI-ში!

1 აგვისტო 2022

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობას.

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

- ბიზნესის ადმინისტრირება(მენეჯმენტი, მარკეტინგი);

- ტურიზმი;

- ჟურნალისტიკა;

- ფსიქოლოგია.

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

- საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი;

- მასობრივი კომუნიკაცია.

სამართლის ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

- სამართალი

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

- სისხლის სამართალი

- კერძო სამართალი

ელექტრონულ პორტალზე დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის უნივერსიტეტში გამოცხადების/ონლაინ რეგისტრაციის და აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა - 2022 წლის 12 სექტემბრიდან - 20 სექტემბრის ჩათვლით.

მობილობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:

- განცხადება (რექტორის სახელზე);

- სრული ზოგადი/უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

- პირადობის მოწმობის ასლი;

- სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის);

- სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტი;

-სტუდენტის სასწავლო ბარათი (დამოწმებული ფაკულტეტის ბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით).

მობილობის მსურველები დარეგისტრირდით ბმულზე: https://bit.ly/3zumAIU


დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ...