განცხადებები და ანონსები

კონკურსი ERASMUS+ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი კადემიური პერსონალისთვის

22 ივნისი 2024

საქართველოს საერთაშორისო უნვერსიტეტი ჯიუ გერმანიის ეიხშტაატ-ინგოლშტატის კათოლიკურ უნივერსიტეტთან არსებული “ERASMUS+”-ის გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში უნივერსიტეტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის და ასევე ბიზნესის, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის აკადემიური პერსონალის შესარჩევად აცხადებს კონკურსს.

კონკურსი ჩატარდება რამდენიმე ეტაპად:

I ეტაპი - კონკურსანტთა მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გადარჩევა;

II ეტაპი - ტესტირება/გასაუბრება ინგლისურ ენაში;

Ш ეტაპი - პრეზენტაცია.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

  • განცხადება გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის თაობაზე;
  • დიპლომების ასლები;
  • სამოტივაციო წერილი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);
  • ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი. მათ შორის, ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის დიპლომი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  • CV (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);
  • შესაბამისი ცნობა უნივერსიტეტიდან;
  • 1 ან 2 სარეკომენდაციო წერილი (აკადემიური პერსონალის შემთხვევაში სარეკომენდაციო წერილი გაიცემა საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტ ჯიუ-ს შესაბამისი სკოლის დეკანის, პროგრამის ხელმძღვანელის ან/და სხვა ისეთი აკადემიური პერსონალის მიერ, რომელიც იცნობს პირის სამეცნიერო/პედაგოგიურ მოღვაწეობას);
  • გაცვლითი პროგრამისათვის აუცილებელი სხვა უნარებისა და მიღწევების დამადასტურებელი დოკუმენტები არსებობის შემთხვევაში (კონფერენციებში, ტრენინგებში, მასტერკლასებსა და სხვა კონკრეტულ აქტივობებში მონაწილეობისა და გამარჯვების დამადასტურებელი დოკუმენტები).

კონკურსანტთა მიერ დოკუმენტაციის წარმოდგენის ბოლო ვადა: 18.07.2024 წელი.