განცხადებები და ანონსები

GTUNI-ს საგანმანათლებლო პროგრამებზე მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ

16 იანვარი 2023

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობას ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების და სამართლის ფაკულტეტების შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

 • ბიზნესის ადმინისტრირება;
 • ტურიზმი;
 • ჟურნალისტიკა;
 • ფსიქოლოგია;
 • სამართალი.

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

 • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი;
 • მასობრივი კომუნიკაცია
 • სისხლის სამართალი;
 • კერძო სამართალი.

ელექტრონულ პორტალზე ( https://students.emis.ge ) დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის უნივერსიტეტში გამოცხადების/ონლაინ რეგისტრაციის და აუცილებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადაა 2023 წლის 10 თებერვლიდან 16 თებერვლის ჩათვლით.

მობილობის მსურველმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • განცხადება (რექტორის სახელზე);
 • სრული ზოგადი/უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის);
 • სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტი;
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი(დამოწმებული ფაკულტეტის ბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით).


ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა


ფორმის შესავსებად აუცილებელია:

1: ელ. ფოსტის ქონა Google(Gmail)-ზე!!!

2: ფორმის შესავსებამდე შედით ფოსტაზე

3: იხილეთ რექტორის სახელზე შესავსები განცხადების ნიმუში

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ...