განცხადებები და ანონსები

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

20 აპრილი 2015

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი

აცხადებს ღია კონკურსს

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

ინფორმატიკის კათედრა:

1 პროფესორი

სამართლის ფაკულტეტი

კერძო სამართლის კათედრა:

1 ასოცირებული პროფესორი

საბუთების მიღება იწარმოებს 2015 წლის 25 მაისიდან 2015 წლის 2 ივნისამდე., ყოველდღიურად, შაბათ-კვირის გარდა 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე.

კონკურსი ჩატარდება 2015 წლის 23 ივნისს.

კონკურსი დასრულდება და საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 2015 წლის 29 ივნისს.იხილეთ ბრძანება # 01-01/27