განცხადებები და ანონსები

შეთავაზებები აბიტურიენტებისა და სტატუსშეჩერებული სტუდენტებისათვის

16 იანვარი 2020

2020-2021 სასწავლო წელი

1. აბიტურიენტები, რომლებიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე პრიორიტეტს მიანიჭებენ და ჩაირიცხებიან უნივერსიტეტში, ერთი წლის განმავლობაში ისარგებლებენ შიდა დაფინანსებით:

- I - II პრიორიტეტი – 10%-იანი თანადაფინანსება;

2. უნივერსიტეტში ჩარიცხული აბიტურიენტები, რომლებმაც სკოლა დაამთავრეს წარჩინებით, ერთი სემესტრის განმავლობაში მიიღებენ სტიპენდიას:

- ოქროს მედალოსნები - 100 ლარი;

- ვერცხლის მედალოსნები - 80 ლარი;

3. აბიტურიენტები, რომლებიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიიღებენ სახელმწიფო გრანტს და პრიორიტეტს მიანიჭებენ/ჩაირიცხებიან უნივერსიტეტში, ისარგებლებენ შიდა დაფინანსებით:

- 50%-იანი სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში - თანადაფინანსება დარჩენილი თანხის 50%-ით;

- 70%-იანი სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში - თანადაფინანსება დარჩენილი თანხის 30%-ით;

4. 100%-იანი გრანტის მოპოვების შემთხვევაში სტუდენტები ერთი სემესტრის განმავლობაში მიიღებენ სტიპენდიას 100 ლარს;

5. სტუდენტები, რომლებიც სამი წლის განმავლობაში წარჩინებით დაასრულებენ სწავლას და იქნებიან სტიპენდიანტები, მეოთხე წელს გათავისუფლდებიან სწავლის გადასახადისაგან;

6. უნივერსიტეტში ერთდროულად სწავლის პერიოდში დედმამიშვილები ისარგებლებენ თითოეულზე 10%-იანი თანადაფინანსებით;

7. საქართველოს სახელმწიფო შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ეროვნული სპორტული ნაკრების წევრები, ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში, ისარგებლებენ 20%-ნი თანადაფინანსებით;

8. ერთი სკოლიდან ჩარიცხულები, უნივერსიტეტში ერთდროულად სწავლის პერიოდში, ისარგებლებენ შეღავათით და თითოეულს სწავლის საფასური შეუმცირდება 2000 ლარამდე;

9. უმაღლესი შეფასების მქონე სტუდენტებს დაენიშნებათ ყოველთვიური სტიპენდია, სემესტრის შედეგების გათვალისწინებით, ერთი სემესტრის განმავლობაში.


შპს "გთუნის" სტატუსშეჩერებული სტუდენტი, რომელიც 2020-2021 სასწ/წ აღიდგენს სტატუსს (საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე) ერთი სასწავლო წლის (2020-2021 სწ) განმავლობაში ისარგებლებს სწავლის საფასურის 30 %-ანი შეღავათით.