განცხადებები და ანონსები

ბაკალავრიატის საფეხურზე ჩარიცხულ პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

30 ივლისი 2018

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში აბიტურიენტთა საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულთათვის რეგისტრაცია იწარმოებს მიმდინარე წლის 05 სექტემბრიდან 26 სექტემბრის ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა).

გთუნი-ს ბაკალავრიატში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან/და პასპორტის ასლი;
  • 2 ფერადი (3x4) ფოტოსურათი და ელ. ვერსია CD-ზე;
  • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი);
  • სამხედრო-სავალდებულო აღრიცხვის მოწმობის ასლი;
  • სწავლის ქირის ¼ თანხის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (ბანკი თიბისი).

დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლია იხილოთ.......