საბანკო რეკვიზიტები


მიმღები: შპს "გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი"
საიდენტიფიკაციო N: 204555524
ანგარიშის N: GE 92 BR00000 10177482330

მიმღები ბანკი: ბანკი "რესპუბლიკა"
ბანკის კოდი: REPLGE22