საბანკო რეკვიზიტები


მიმღები: შპს "გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი"
საიდენტიფიკაციო N: 204555524
ანგარიშის N: GE13TB7151736020100006

მიმღები ბანკი: თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი: TBCBGE22