ტრენინგების გრაფიკი

2018 მარტი-მაისი

1. Sustainable Destination Management Prof. Maia Ukleba
2. Cross-Cultural Business Communications Prof. Inga Diakonidze
3. Modern Media and Society Prof. Marina Vekua

ტრენინგების გრაფიკი

2018 ნოემბერი-დეკემბერი

1. მდგრადი ტურისტული დესტინაციის მენეჯმენტი

პროფ. მაია უკლება

2. კულტურათა შორისი კომუნიკაციები თანამედროვე ბიზნეს მოლაპარაკებებში

პროფ.გიორგი მათიაშვილი

3. გიდის სტანდარტები

პროფ. ნიკა კვარაცხელია

4. სოციალური მედია და ინტერნეტ-ტექნოლოგიები ტურიზმში

პროფ. თალიკო ჟვანია

5. ცვლილებების მენეჯმენტი

პროფ. ლ.ჩაგელიშვილი

6. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი

ას.პროფ. მამუკა თორია

7. ორგანიზაციული განვითარება

პროფ. გელა ალადაშვილი

ტრენინგების გრაფიკი

2017 ოქტომბერი-ნოემბერი

1. მდგრადი ტურისტული დესტინაციის მენეჯმენტი

პროფ. მაია უკლება

2. კულტურათა შორისი კომუნიკაციები თანამედროვე ბიზნეს მოლაპარაკებებში

პროფ.გიორგი მათიაშვილი

3. გიდის სტანდარტები

პროფ. ნიკა კვარაცხელია

4. სოციალური მედია და ინტერნეტ-ტექნოლოგიები ტურიზმში

პროფ. თალიკო ჟვანია

5. ცვლილებების მენეჯმენტი

პროფ. ლ.ჩაგელიშვილი

6. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი

ას.პროფ. მამუკა თორია

7. ორგანიზაციული განვითარება

პროფ. გელა ალადაშვილი

ტრენინგი

2017 თებერვალი

1. ცვლილებების მენეჯმენტი

5-6-7-8-9 თებერვალი

პროფ. ლ.ჩაგელიშვილი

2. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი

8-9-12-13-14 თებერვალი

ას.პროფ. მამუკა თორია

ტრენინგი

2016 ოქტომბერი

1. მდგრადი ტურისტული დესტინაციის მენეჯმენტი

1-2-3-4-5 ოქტომბერი

პროფ. მაია უკლება

2. კულტურათა შორისი კომუნიკაციები თანამედროვე ბიზნეს მოლაპარაკებებში

3-4-5-6-7 ოქტომბერი

პროფ.გიორგი მათიაშვილი

3. გიდის სტანდარტები

20-21-22-23-34 ოქტომბერი

პროფ. ნიკა კვარაცხელია

4. სოციალური მედია და ინტერნეტ-ტექნოლოგიები ტურიზმში

22-23-24-25-26 ოქტომბერი

პროფ. თალიკო ჟვანია


საპილოტე ტრენინგი

2016 მაისი

1. მდგრადი ტურისტული დესტინაციის მენეჯმენტი

4-5-6 მაისი

პროფ. მაია უკლება

2. კულტურათა შორისი კომუნიკაციები თანამედროვე ბიზნეს მოლაპარაკებებში

15-16-17 მაისი

პროფ.გიორგი მათიაშვილი

3. გიდის სტანდარტები

24-25-26 მაისი

პროფ. ნიკა კვარაცხელია

4. სოციალური მედია და ინტერნეტ-ტექნოლოგიები ტურიზმში

25-26-27 მაისი

პროფ. თალიკო ჟვანია