სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს საერთო სამაგისტრო გამოცდების საფუძველზე ან საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების დამატებითი პირობაა:

 • შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა სპეციალობაში;
 • უცხო ენის შესაბამის(B2) დონეზე ცოდნის დადასტურება სერტიფიკატით ან გამოცდით.

პროგრამაზე სწავლის უფლება შეუძლია მოიპოვოს სხვა უმაღლესი საგანმანთლებლო დაწესებულების ბიზნესის ადმნისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტმა მობილობის საფუძველზე საქართველოს კანონმდებლობის და სასწავლო პროცესის რეგულირების წესის მოთხოვნათა შესაბამისად.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი შეესაბამება შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიას, ფასეულობებს, მიზნებსა და ამოცანებს.

წარმოდგენილი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ორიენტირებულია დასაქმების ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნებზე. მისი მიზანია კონკურენტუნარიანი საბანკო-საფინანსო საქმიანობის სპეციალისტების მომზადება.

პროგრამის მოქნილი სტრუქტურა მიზნად ისახავს როგორც სტუდენტის მობილობის ხელშეწყობას საქართველოში არსებულ უნივერსიტეტებში და მის ფარგლებს გარეთ, ასევე დოქტორანტურაში სწავლის გაგრძელებისათვის მათ მომზადებას.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალი კვალიფიკაციის კონკურენტუნარიანი საბანკო და საფინანსო-საკრედიტო დარგის სპეციალისტი. პროგრამამ სტუდენტს უნდა მისცეს:

 1. საბანკო ურთიერთობათა სფეროში სიღრმისეული თეორიული და პრაქტიკული საქმიანობის ცოდნა; საბანკო საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირების მნიშვნელობასა და ძირითად ასპექტებზე საფუძვლიანი და სიღრმისეული ცოდნა. საკრედიტო-საბანკო სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების განსაზღვრის და მათი გადაწყვეტის პრაქტიკული მეთოდების ცოდნა.
 2. გლობალურ ბიზნეს გარემოს და მასში მიმდინარე პროცესების ანალიზის მეთოდების ცოდნა; ფულად საკრედიტო და სავაჭრო, პოლიტიკის ეფექტიანი სტრატეგიების განსაზღვრა; სწორი მმართველობითი გადაწყვეტილებების შემუშავეისათვის ანალიზისა და სინთეზის კრიტერიუმების ცოდნა.
 3. საქართველოს სახელმწიფოებრიობის, ქვეყნის ეკონომიკური მდგრადობის შენარჩუნე­ბისთვის, საერთაშორისო საფინანსო და ეკონომიკური ორგანიზაციების როლის და მნიშვნელობის, ცოდნა.
 4. ბიზნესის და ეკონომიკურ პროცესთა კვლევისა და ანალიზის და შეფასების მეთოდების, მისი ღირებულების მართვის მეთოდოლოგიის სიღრმისეული ცოდნა. კომერციულ ბანკებში აღრიცხვის, კონტროლის და აუდიტირების პროცედურების ცონდა.
 5. საბანკო სისტემის პოლიტიკისა და სტრატეგიის დაგეგმვისა და პრაქტიკული მეთოდების ცოდნა, ადამიანური რესურსების შეფასება და დაგეგმვა საბანკო სფეროში; კომერციული ბანკების ლიკვიდობის და გადახდისუნარიანობის შეფასების უნარის გამომუშავება.
 6. გლობალურ ბიზნესში საბანკო-საფინანსო სექტორზე მოქმედი გარემოებების და ფაქტორების ანალიზი, განხილვა, შეფასება. საერთაშორისო სავალუტო-საკრედიტო ურთიერთობათა სისტემის გამოყენების შესაძლებლობათა განსაზღვრა და რეალიზაცია, განვითარება;
 7. ჩამოუყალიბოს კვლევითი სამუშაოს შესრულებაში მონაწილეობის უნარი, სამეცნიერო ნაშრომების კრიტიკული ანალიზი, კვლევის თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით დაგეგმვის და სამეცნიერო ცოდნის გამოყენების უნარი; იცნობს საბანკო კანონმდებლობას და სამართლებრივად სწორი მოქმედებების პრინციპებს კვლევებთან მიმართებაში.
 8. რთული, არასრული და ასიმეტრიული მონაცემების კრიტიკული შეფასების უნარი, მათი დამოუკიდებელი ანალიზისა და შედეგების განზოგადოება/გადმოცემის, გამოყენების უნარი.
 9. ჩამოუყალიბოს სასწავლო-საინფორმაციო რესურსების სრული სპექტრის გამოყენების, საკუთარი სწავლის პროცესის მართვის უნარი. შეეძლოს ცოდნის განუწყვეტელი განახლების აუცილებლობის განსაზღვრა; ასევე, საკუთარი და შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა.
 10. ეთიკის პრინციპების დაცვა კოლეგებთან ურთიერთობაში. შეეძლოს მულტიკულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა და სხვადსხვა ქვეყნების მორალური, ეთიკური და სამართლებრივი ნორმების გაცნობიერება და საბანკო-საფინანსო ინსტიტუტებში მათი დაცვა.

სამაგისტრო პროგრამის სწავლის შედეგი

საგანმანათლებლო პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს საბანკო სფეროსათვის აუცილებელი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების განვითარება.

კერძოდ, საგანამანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრს უნდა გააჩნდეს შემდეგი კომპეტენციები:

I. დარგობრივი კომპეტენციები

ცოდნა, გაცნობიერება

პროგრამის სწავლის შედეგი 1

 • ბანკის საკრედიტო პოლიტიკისა და სტრატეგიის განსაზღვრა, კლიენტის კრედიტუნარიანობის შეფასება, საბანკო ოპერაციების წარმოების მეთოდების, ორგანიზაციის სპეციფიკის ცოდნა;

პროგრამის სწავლის შედეგი 2

 • საერთაშორისო საბანკო-საკრედიტო პოლიტიკის მახასიათებლების განსაზღვრა, ურთიერთდაკავშირება და სიღრმისეული შეფასება, სავალუტო ოპერაციების წარმოების მეთოდების განსაზღვრა,

პროგრამის სწავლის შედეგი 3

 • გლობალურ ბაზრებზე საერთაშორისო საბანკო-სავალუტო ოპერაციათა განხორციელების თავისებურებების გამორჩევა და მოქმედი გარემოს შეფასება.

პროგრამის სწავლის შედეგი 4

 • ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში საერთაშორისო ეკონომიკური, ფინანსური ინსტიტუტების როლის შეფასება;

პროგრამის სწავლის შედეგი 5

 • სიღრმისეულად კვლევის თანამედროვე მეთოდების, მათი მნიშვნელობის ჩამოყალიბება და შეფასება ბიზნესსა და ეკონომიკურ კვლევებში. აღწეროს კვლევებში გამოყენებული მეთოდები; მოახდინოს ბიზნეს-პროცესთა შეფასება, აბსტრაგირება, განზოგადება;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

პროგრამის სწავლის შედეგი 6

 • შეუძლია განსაზღვროს ბანკის საფინანსო პოლიტიკა და სტრატეგია, შეაფასოს ბანკის ფინანსური მდგომარეობა, მოგება-ზარალის მიღების ალბათობა, შეაფასოს საბანკო რისკები;

პროგრამის სწავლის შედეგი 7

 • ძირითადი საბანკო ოპერაციების დემონსტრირება; შეუძლია სამეურნეო სუბიექტების დაკრედიტების მიზანშეწონილობის საკითხის განზილვა/განსაზღვრა,

პროგრამის სწავლის შედეგი 8

 • შეუძლია თანამედროვე მეთოდების (ინვუდის, ჰოსკოლდისა და რინგის მოდელები) გამოყენებით ბიზნესის შეფასება, ფულადი ნაკადების გაანგარიშება (გორდონის მოდელი); სტრუქტურის ქონების და შემოსავლების ანალიზი; შეუძლია ბიზნეს სტრუქტურის ოპერაციათა ღირებულების შეფასება სხვადასხვა მიდგომებზე დაყრდნობით;

ზოგადი კომპეტენციები

პროგრამის სწავლის შედეგი 9

 • საერთაშორისო საფინანსო და ეკონომიკური ორგანიზაციების მიერ საქართველოში დაგეგმილი ან მიმდინარე პროექტების შესახებ ინფორმაციის/მონაცემების მოვლენებისა და პროცესების მახასიათებლების პოვნა/დადგენა, დაკავშირება, გადამუშავება, ინტერპრეტაცია და პრაქტიკაში გამოყენება;

კვლევის უნარი

პროგრამის სწავლის შედეგი 10

 • აქვს კვლევითი სამუშაოს შესრულებაში მონაწილეობის უნარი, შეუძლია სამეცნიერო ნაშრომების კრიტიკული ანალიზი, აქვს კვლევის თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით დაგეგმვის და სამეცნიერო ცოდნის გამოყენების უნარი; იცნობს საბანკო კანონმდებლობას და სამართლებრივად სწორი მოქმედებების პრინციპებს კვლევებთან მიმართებაში.

ანალიზისა და სინთეზის უნარი

პროგრამის სწავლის შედეგი 11

 • შეუძლია რთული, არასრული და ასიმეტრიული მონაცემების კრიტიკული შეფასება, მათი დამოუკიდებელი ანალიზი, შედეგების განზოგადოება/გადმოცემა და გამოყენება.

სწავლის/ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი

პროგრამის სწავლის შედეგი 12

 • შეუძლია სასწავლო-საინფორმაციო რესურსების სრული სპექტრის გამოყენება, შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა. აცნობიერებს ცოდნის განუწყვეტელი განახლების აუცილებლობას; შეუძლია საკუთარი და შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა.

პროგრამის სწავლის შედეგი 13

ეთიკური პრინციპების დაცვის უნარი

 • იცავს ეთიკის პრინციპებს კოლეგებთან, ურთიერთობაში. შეუძლია მულტიკულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა და სხვადსხვა ქვეყნების მორალური, ეთიკური და სამართლებრივი ნორმების გაცნობიერება და საბანკო-საფინანსო ინსტიტუტებში მათი დაცვა.

დასაქმების სფერო

მაგისტრანტის პროფესიული საქმიანობის სფერო და ობიექტი მაგისტრანტის პროფესიული საქმიანობის სფეროა საფინანსო-საბანკო ინსტიტუტები, ბიზნესისა და სახელმწიფო სტრუქტურები.

მაგისტრანტის პროფესიული საქმიანობის ფუნქციებია: საბანკო, მიკროსაფინანსო, საზოგა­დოებრივი და კერძო სექტორის, მომგებიანი საბანკო პროდუქტის რეალიზაცია. წარმატებული საბანკო მენეჯმენტის განხორციელება.

სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს, სურვილის შემთხვევაში, შეუძლია სწავლა გააგრძელოს დოქტორანტურაში, ან დაეუფლოს კვალიფიკაციის ამაღლების სხვა პროგრამებს.


პროგრამის მოდულების აღწერა

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სწავლება მიმდინარეობს კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის (ECTS-ის) ძირითადი მოთხოვნების გათვალისწინებით. სასწავლო პროცესი ეფუძნება მოდალური სწავლების პრინციპებს და მიმართულია კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სასწავლო კურსების არჩევითობისა და სწავლების პროცესის ინდივიდუალიზაციის საფუძველზე ცოდნის შემოქმედებითი შეძენისა და თვითგანათლების დონის ამაღლებისაკენ.

საგანმანათლებლო პროგრამა შედგება 3 მოდულისაგან და გულისხმობს სასწავლო კურსების დაყოფას შემდეგი პრინციპის გათვალისწინებით:

სპეციალობის საბაზისო სასწავლო კურსების მოდული (30 კრედიტი) სასწავლო კურსების დაუფლების უმთავრესი მიზანია გლობალური ბიზნესისა და საფინანსო-ეკონომიკური ძირითადი მიმართულებებისა და კონცეფციების სიღრმისეული შესწავლა, აღნიშნული სპეციალობის მეცნიერებათა სხვადსხვა სფეროში თანამედროვე მიღწევათა სიღრმისეული ანალიზის ტექნოლოგიის დაუფლება, დარგობრივი უნარების სიღრმისეული დაუფლება, ერუდიციის გაფართოება, კრიტიკული ანალიზის, მიზეზ–შედეგობრივი კავშირების დამოუკიდებლად დადგენის უნარის შეძენა, დამოუკიდებელი სიღრმისეული შეფასებებისა და განზოგადოების უნარის ჩამოყალიბება.

სპეციალობის მოდული - მოდულისთვის განკუთვნილილა 50 კრედიტი, რომელიც შედგება სავალდებულო (46 კრედიტი) და არჩევითი 4 კრედიტი) სასწავლო კურსებისაგან.

სპეციალობის მოდულს სტუდენტები გადიან სწავლების მეორე წელს საშემოდგომო და საგაზაფხულო სემესტრებში. მოდულის სასწავლო კურსების შესწავლის მიზანია დასაუფლებელი სპეციალობის გარშემო სიღრმისეული ცოდნის შეძენა-გაფართოება, მის საზღვრებში კონკრეტული სფეროს სიღრმისეული გაცნობა და პროფესიული კარიერის განვითარებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევათა განვითარება. სპეციალობის მოდულის გავლა განაპირობებს დარგობრივ კომპეტენციებს დამოუკიდებლად განხორიელების უნარებს სპეციალობაში.

კვლევითი მოდული- 40 კრედიტი ეთმობა ეთმობა პროფესიულ პრაქტიკასა(10) და სამაგისტრო ნაშრომს(30).

პროფესიული პრაქტიკა სამაგისტრო პროგრამის აუცილებელი კომპონენტია პროფესიული პრაქტიკა, სადაც მაგისტრანტი პრაქტიკული უნარ ჩვევების გარდა გამოიმუშავებს, კონკრეტულ სამაგისტრო პრობლემის სიღრმისეულ კვლევასთან დაკავშირებულ უნარებს (იხ. პროფესიული პრაქტიკის სილაბუსი). პროფესიულ პრაქტიკას მაგისტრანტები გაივლიან იმ ორგანიზაციებში, რომლებთანაც უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ, რომლებიც ოფიციალურად ადასტურებენ კონკრეტულ მაგისტრანტზე პრაქტიკის გავლისათვის მზადყოფნას; ასევე სტუდენტმა პრაქტიკა შეიძლება გაიაროს თავის სამუშაო ადგილზე, თუ იგი მუშაობს სპეციალობის მიხედვით; პრაქტიკის დასრულების შემდეგ, სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს პრაქტიკის ანგარიში შესაბამის კათედრაზე და მოხდეს მისი საჯარო დაცვა. ამ კომპონენტში მაგისტრანტმა უნდა დააგროვოს 10 კრედიტი.

სამაგისტრო ნაშრომი – სამაგისტრო პროგრამა სრულდება სამაგისტრო ნაშრომით, რომლის შედეგების მიხედვით სტუდენტს ენიჭება შესაბამისი აკადემიური ხარისხი/კვალიფიკაცია. სამაგისტრო ნაშრომისათვის განკუთვნილია 30 კრედიტი. მასალების გაცნობა-მოპოვებას მაგისტრანტი ახორციელებს პრაქტიკის ობიექტზე. ხელმძღვანელთან ერთად შემუშავებული გეგმის მიხედვით, ამუშავებს სათანადო ლიტერატურას, გეგმით გათვალისწინებულ საკითხებს სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა ხდება მეორე აკადემიური წლის ბოლოს.

პროგრამის სტრუქტურა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს სავალდებულო და არჩევითი დისციპლინების კომბინაციის ხარჯზე შექმნას ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა. პროგრამის ყოველი დისციპლინა განისაზღვრება კურსის ტიპით (ლექცია; სემინარი; სავარჯიშო; პრაქტიკული თუ ლაბორატორიული სამუშაო; ინდივიდუალური სწავლა ხელმძღვანელის მეთვალყურეობით; კონსულტაცია; დამოუკიდებელი მეცადინეობა; პროფესიული პრაქტიკა; ლექცია–სემინარიების ჩატარება და ა.შ.), სასწავლო საქმიანობის ტიპით (ლექციებზე დასწრება; სპეციალური დავალებების შესრულება; ტექნიკური უნარ-ჩვევების გამომუშავება; ესეების, რეფერატების, საკურსო ნაშრომის წერა; წიგნებისა და სტატიების კითხვა; სხვისი ნაშრომების კონსტრუქციული კრიტიკის სწავლა; შეხვედრების გაძღოლა; და ა.შ.) და შეფასების ტიპით (ზეპირი და/ან წერითი გამოცდა; პრეზენტაცია; ტესტი; კვლევითი მოხსენება; კვლევითი ნაშრომის დაცვა; უწყვეტი შეფასება და ა.შ.).

შენიშვნა: არჩევითი სასწავლო კურსების გადანაწილება სემესტრების მიხედვით სტუდენტებს შეუძლიათ თავიანთი სურვილისამებრ, სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული ძირითადი მოთხოვნების შესაბამისად.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი კრედიტების რაოდენობის ათვისების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება ბიზნესის ადმინის­ტრი­­რების მაგისტრის კვალი­ფიკაცია/აკადემიური ხარისხი საბანკო საქმეში – Master of Busiuness Administration in Banking - და ეძლევა აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნიმუშის დიპლომი. დიპლომთან ერთად გაიცემა ევროპის კომისიის, ევროსაბჭოსა და UNESCO/CEPES -ის მიერ შემუშავებული მოდელის შესაბამისი ორენოვანი “დიპლომის დანართი“.