უნივერსიტეტის დებულება

აკადემიური საბჭოს დებულება

ბაკალავრიატის დებულება

მაგისტრატურის დებულება

საბაკალავრო ნაშრომის შესრულებისა და შეფასების წესი

სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებისა და შეფასების წესი


ასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესი

გამოცდების ჩატარების წესი

სტუდენტის ეთიკის კოდექსი

თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსი

სტუდენტთა უფლებების და კანონიერი ინტერესების დაცვის მექანიზმები

სტუდენტის ხელშეკრულების ნიმუში

სტუდენტთა მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერის მექანიზმები

ბიბლიოთეკის რესურსებისა და სერვისების განვითარებისა და განახლების მექანიზმები

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

პლაგიატის პრევენციის, აღმოჩენისა და მასზე რეაგირების წესი


სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია

სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის მექანიზმები

უცხოელი სტუდენტების მოზიდვის სტრატეგია

საზოგადოებრივი აქტივობების გეგმა


ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმები

პროგრამის სწავლის შედეგების ჩამოყალიბებისა და შეფასების მეთოლოგია

საგანმანათლებლო პროგრამების კვლევითი კომპონენტის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების წესი

აკადემიური კალენდრის შედგენის წესი

სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის მეთოდოლოგია


სამეცნიერო საქმიანობის განვითარების სტრატეგია

მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტის საგრანტო კონკურსის დებულება

სამეცნიერო საქმიანობის მხარდაჭერის მექანიზმები

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა


პერსონალის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია

პერსონალის მართვის პოლიტიკა

ახალგაზრდა კადრის მოზიდვისა და შენარჩუნების მექანიზმებისაქმისწარმოების წესი

უფლებამოსილების დელეგირების, პასუხისმგებლობის გადანაწილებისა და ანგარიშვალდებულების წესი

ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის და შეფასების წესი

მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მექანიზმები და შეფასების სისტემა

ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სისტემების მართვის პოლიტიკა

ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის გეგმა

რომის შინაგანაწესი


GT TCC დებულება

უწყვეტი განათლების კონცეფცია


აკადემიური ნაშრომის სტანდარტი

კითხვარის შედგენის მეთოდოლოგია