უნივერსიტეტის დებულება

საბაკალავრო ნაშრომის შესრულებისა და შეფასების წესი

სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებისა და შეფასების წესი

პროფესიული პრაქტიკის განხორციელების წესი

ბიზნესის და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის დებულება

სამართლის და პოლიტიკის სკოლის დებულება

მმართველი საბჭოს დებულება

სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება


ასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

სასწავლო პროცესის მონიტორინგის წესი

გამოცდების ჩატარების წესი

სტუდენტის ეთიკის კოდექსი

თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსი

სახელობითი და ჩვეულებრივი სტიპენდიების მინიჭების წესი

სტუდენტის ხელშეკრულების ნიმუში

სტუდენტთა მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერის მექანიზმები

ბიბლიოთეკის რესურსებისა და სერვისების განვითარებისა და განახლების მექანიზმები

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

პლაგიატის პრევენციის, აღმოჩენისა და მასზე რეაგირების წესი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა


სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია

სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის მექანიზმები

უცხოელი სტუდენტების მოზიდვის სტრატეგია


ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა

პროგრამის სწავლის შედეგების ჩამოყალიბებისა და შეფასების მეთოლოგია

აკადემიური პროგრამების კონსულტაციის (ტუტორიალის) განხორციელების წესი

საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარებისა და გაუქმების წესი

საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის მეთოდოლოგია

ელექტრონული სწავლების შიდა ხარისხის უზრუნველყოფა


სამეცნიერო საქმიანობის განვითარების სტრატეგია

მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტის საგრანტო კონკურსის დებულება

სამეცნიერო საქმიანობის მხარდაჭერის მექანიზმები

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა

ენობრივი კომპეტენციის განსაზღვრის წესი


აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შერჩევის წესი

აკადემიური პერსონალის ატესტაციის ჩატარების წესი

ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა

ადმინისტრაციული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი

ახალგაზრდა კადრის მოზიდვისა და შენარჩუნების მექანიზმებისაქმისწარმოების წესი

უფლებამოსილების დელეგირების, პასუხისმგებლობის გადანაწილებისა და ანგარიშვალდებულების წესი

ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის და შეფასების წესი

მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მექანიზმები და შეფასების სისტემა

ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სისტემების მართვის პოლიტიკა

ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის გეგმა

რომის შინაგანაწესი

უწყვეტი განათლების კონცეფცია

ტელე-რადიო ლაბორატორიის დებულება

სასწავლო ლაბორატორიების და კლინიკების საქმიანობის შეფასების წესი

აკადემიური ნაშრომის სტანდარტი

აკადემიური კალენდრის შედგენის წესი

კითხვარის შედგენის მეთოდოლოგია

დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის დებულება