უნივერსიტეტის დებულება

აკადემიური საბჭოს დებულება

ბაკალავრიატის დებულება

მაგისტრატურის დებულება


სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესი

გამოცდების ჩატარების წესი

სტუდენტის ეთიკის კოდექსი

სტუდენტთა უფლებების და კანონიერი ინტერესების დაცვის მექანიზმები

სტუდენტის ხელშეკრულების ნიმუში

სტუდენტთა მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერის მექანიზმები

ბიბლიოთეკის რესურსებისა და სერვისების განვითარებისა და განახლების მექანიზმები

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

პლაგიატის აღმოჩენისა და რეაგირების წესი


სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია

სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის მექანიზმები

უცხოელი სტუდენტების მოზიდვის სტრატეგია

საზოგადოებრივი აქტივობების გეგმა


ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმები

საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების და განვითარების მეთოდოლოგია

საგანმანათლებლო პროგრამების კვლევითი კომპონენტის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების წესი

აკადემიური კალენდრის შედგენის წესი

სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის მეთოდოლოგია


სამეცნიერო საქმიანობის განვითარების სტრატეგია

მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტის საგრანტო კონკურსის დებულება

სამეცნიერო საქმიანობის მხარდაჭერის მექანიზმები

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა


პერსონალის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია

პერსონალის მართვის პოლიტიკა

ახალგაზრდა კადრის მოზიდვისა და შენარჩუნების მექანიზმებისაქმის წარმოების წესი

უფლებამოსილების დელეგირების, პასუხისმგებლობის გადანაწილებისა და ანგარიშვალდებულების წესი

ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის და შეფასების წესი

მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მექანიზმები და შეფასების სისტემა

ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სისტემების მართვის პოლიტიკა

ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის გეგმა


GT TCC დებულება

უწყვეტი განათლების კონცეფცია