საქმის წარმოების წესი

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

სტუდენტის ეთიკის კოდექსი

სტუდენტთა უფლებების და კანონიერი ინტერესების დაცვის მექანიზმები

სტუდენტის ხელშეკრულების ნიმუში

სტუდენტის ხელშეკრულების გაფორმებული ნიმუში

კარიერული მხარდაჭერის სერვისები

კურსდამთავრებულთა კვლევის შედეგები

განხორციელებული და დაგეგმილი სტუდენტური ინიციატივები

სტუდენტთა მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერის მექანიზმები

ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სისტემების მართვის პოლიტიკა

ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

ინფორმაციული სისტემების მართვის სამსახურის დებულება

გამოცდების ჩატარების წესი

სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესი


სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია

საზოგადოებრივი აქტივობების გეგმა

სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის მექანიზმები

მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მექანიზმები და შეფასების სისტემა

პერსონალის მართვის პოლიტიკა

სამეცნიერო საქმიანობის განვითარების სტრატეგია

მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტის საგრანტო კონკურსის დებულება

სამეცნიერო საქმიანობის მხარდაჭერის მექანიზმები

ახალგაზრდა კადრის მოზიდვისა და შენარჩუნების მექანიზმები