1. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის დეკანის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში.

  2. სამართლის ფაკულტეტის დეკანის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში.

  3. იურიდიული სამსახურის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში.

  4. სასწავლო პროცესების მართვისა და მეცნიერების სამსახურის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში.

  5. მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში.

  6. სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობისა და კარიერული მხარდაჭერის განყოფილების 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში.

  7. ბიბლიოთეკის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში.

  8. რექტორის და აღმასრულებელი დირექტორის აპარატის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში.

  9. საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში.