საგანმანათლებლო პროგრამა


სპეციალობა: ბიზნესის ადმინისტრირება


საგანმანათლებლო პროგრამა


სპეციალობა: ტურიზმი