დეკანი: შენგელი ფიცხელაური
პროფესორი
ტელეფონი: (995 32) 2 661512 +115
ელ.ფოსტა: shengeli.pitskhelauri@gttu.edu.ge


დეკანის მოადგილე
ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი:
სერგო ჭელიძე
პროფესორი
ტელეფონი: (995 32) 2 661512 +139
ელ.ფოსტა: sergo.tchelidze@gttu.edu.ge


დეკანის მოადგილე
ადმინისტრაციულ-სასწავლო
დარგში:
ნუგზარ თევდორაძე
ასოცირებული პროფესორი
ტელეფონი: (995 32) 2 661512 +139
ელ.ფოსტა: nugzar.tevdoradze@gttu.edu.ge