დეკანი: თათია დოლიძე
ტელეფონი: (995 32) 2 661512 +115
ელ.ფოსტა: tatuli.dolidze@gtuni.edu.ge


დეკანის მოადგილე
ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი:
ნინო ბოჭორიშვილი
პროფესორი
ტელეფონი: (995 32) 2 661512 +139
ელ.ფოსტა: nino.bochorishvili@gtuni.edu.ge


დეკანის მოადგილე
ადმინისტრაციულ-სასწავლო
დარგში:

ტელეფონი:
ელ.ფოსტა: