დეკანი:

გელა ალადაშვილი

პროფესორი

ტელეფონი: (995 32) 2 661512 +130
ელ.ფოსტა: gela.aladashvili@gttu.edu.ge


დეკანის მოადგილე
ადმინისტრაციულ-სასწავლო
დარგში:
მაია სალია
ტელეფონი: (995 32) 2 661512 +117
ელ.ფოსტა: maia.salia@gttu.edu.ge


დეკანის მოადგილე, ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი:
ლალი ჩაგელიშვილი
პროფესორი
ტელეფონი: (995 32) 2 661512 +125
ელ.ფოსტა: lali.chagelishvili@gttu.edu.ge