საგანმანათლებლო პროგრამა


სპეციალობა: სისხლის სამართალი


საგანმანათლებლო პროგრამა


სპეციალობა: კერძო/ბიზნეს სამართალი