უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ბრიტანული სააგენტო
www.qaa.ac.uk

აშშ უმაღლესი განათლების აკრედიტაციის სააგენტოები
www.elearners.com/resources/agencies.asp

ევროპის აკრედიტაციის სააგენტოები
www.enqa.net/agencies.lasso

აკრედიტაციის სააგენტოები
www.accreditation-council.de/agencies.htm

უმაღლესი განათლების აკრედიტაციის საბჭო
Council of Higher Education Accreditation (CHEA)
http://www.chea.org/default.asp?link=7

აკრედიტაციის საბჭო (გერმანია)
www.akkreditierungsrat.de

უმაღლესი განათლების შედეგების შეფასების ინტერნეტ-რესურსები
www2.acs.ncsu.edu/UPA/assmt/resource.htm

უმაღლეს განათლებაში ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაცია
www.enqa.net

ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაცია
www.eua.be 

უმაღლესი სასწავლებლების ევროპული ასოციაცია
www.eurashe.be 

საინფორმაციო ცენტრების ევროპული ქსელი (აკადემიური და პროფესიული კვალიფიკაციების აღიარება)
www.enic-naric.net

ინსტიტუციური კვლევის ევროპული ასოციაცია
www.eair.nl

ტემპუსის ეროვნული ოფისი საქართველოში
http://www.tempus.ge/ge/bolognaprocess.html

ძირითადი ინფრომაცია ბოლონიის პროცესის შესახებ
www.bologna-bergen2005.no

საქართველოში ბოლონიის პროცესის მხარდამჭერთა ჯგუფი
www.bologna-supporters.ge

პროგრამულ დონეზე საქართველოს უნივერსიტეტების თვითშეფასების გზამკვლევი (პროექტი)
Draft template for guidelines for self assessment at programme level in Georgian universities (to be adapted and further developed by NCEA working group)

საერთო ევროპული სარეფერენციო ჩარჩო (უცხო ენებისთვის)
The Common European Framework

კვალიფიკაციათა ჩარჩოები ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკის რეგიონში
Framework of Qualifications in the Europe and North America Region
http://www.enic-naric.net/index.aspx?s=n&r=ena&d=qf

როგორ დავწეროთ სწავლის შედეგები
How to Write Student Learning outcomes
http://www.k-state.edu/assessment/slo/how.htm