ბაკალავრიატი
საბაკალავრო პროგრამის წარმოდგენისა და დამტკიცების პროცედურა
საბაკალავრო პროგრამის შეფასების ფორმა და კრიტერიუმები

მაგისტრატურა


სამაგისტრო პროგრამის შემუშავების ინსტრუქცია
სამაგისტრო პროგრამის წარმოდგენისა და დამტკიცების პროცედურა
სამაგისტრო პროგრამის შეფასების ფორმა და კრიტერიუმები