სასწავლო კურსები (2018-2019)

Courses 
მათემატიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში_ნაწილი 1 (2018)
შესავალი საერთაშორისო ტურიზმში
ბიზნესის კვლევის მეთოდები_MBA
საწარმოო ოპერაციული მენეჯმენტი
ბიზნესის შეფასება
საერთაშორისო ბიზნესი
პროექტების მართვა
ეკოტურიზმი
დესტინაციის მენეჯმენტი
საზოგადოებრივი გეოგრაფია
საერთაშორისო ფინანსები
ბიზნესის სამართლებრივი რეგულირება
პერსონალური გამოყენების კომპიუტერული სისტემები (2019)
ბუღალტრული აღრიცხვის ელექტორნული სისტემები - ორისი (2019)
ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნესში (2019)
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (2019)
გეოინფორმაციული სისტემების საფუძვლები