საგანმანათლებლო პროგრამები, თვითშეფასების კითხვარები და ნორმატიული დოკუმენტები