დეკანი: მარინე ვეკუა
პროფესორი
ტელეფონი: (995 32) 2 661512 +127
ელ.ფოსტა: marine.vekua@gttu.edu.ge


დეკანის მოადგილე,
ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი:
მაყვალა კოღუაშვილი
ასოცირებული პროფესორი
ტელეფონი: (995 32) 2 661512 +128
ელ.ფოსტა: baia.koguashvili@gttu.edu.ge