უცხო ენათა ცენტრი

უცხო ენათა ცენტრი წარმოადგენს ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტრუქტურულ ერთეულს ფაკულტეტის აკადემიური ხარისხის მართვის საერთო სისტემაში.

უცხო ენათა ცენტრი საქმიანობას წარმართავს ფაკულტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შესაბამისად.

უცხო ენათა ცენტრის ძირითადი დანიშნულებაა, გთუნის ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების და სამართლის ფაკულტეტების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ფარგლებში, მიაწოდოს სტუდენტებს კვალიფიციური ცოდნა შესაბამის უცხო ენაში ევროპის სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით A1- B2 დონეზე.

უცხო ენათა ცენტრის ამოცანებია:

  • გთუნის სასწავლო პროგრამების მოთხოვნების შესაბამისად, უცხო ენების სწავლებაში თანამედროვე მიღწევებსა და უახლეს მეთოდოლგიაზე დაფუძნებული სასწავლო კურსების მომზადება;
  • საჭიროების შემთხვევაში ახალი სასწავლო კურსების შექმნა, არსებულის კორექტირება;
  • სასწავლო პროგრამის განხორციელებისათვის სახელმძღვანელოების, საკითხავი მასალის, სალექციო კურსების მომზადება/ მოპოვება;
  • უცხო ენათა ცენტრის პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგების ანალიზი, წლიური ანგარიშის მომზადება და უნივერსიტეტის სამეცნიერო განყოფილებაში წარდგენა;
  • უცხო ენის სპეციალისტების პროფესიული ზრდისა და მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელება;
  • პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციების უცხოენოვანი სექციის ორგანიზება;
  • რექტორის ან დეკანის სხვა დავალებათა განხორციელება.

ცენტრის ხელმძღვანელი:

ინგა დიაკონიძე

ტელ.:

(995 32) 266-15-12 +149

ელ. ფოსტა:

inga.diakonidze@gtuni.edu.ge