გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო განყოფილების დანიშნულებაა, უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შესაბამისად, სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის ორგანიზება და გაღრმავება, ეროვნულ და უცხოურ სამეცნიერო ცენტრებთან, უმაღლეს სასწავლებლებთან კავშირების დამყარება–განვითარება.

განყოფილების მიზნები და ამოცანებია:

 • უნივერსიტეტში ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის ორგანიზება და მონიტორინგი;
 • სამეცნიერო–კვლევითი და სასწავლო პროცესის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
 • სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის შეფასების კრიტერიუმების შემუშავება და უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოსათვის დასამტკიცებლად წარდგენა;
 • სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრაში მონაწილეობა;
 • უნივერსიტეტის სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულის სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის დაგეგმვა–შესრულების პროცესის ორგანიზება და სამუშაოთა მიმდინარეობის მონიტორინგი;
 • უნივერსიტეტში მიმდინარე სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის ანალიზი, ყოველწლიურად ამ კუთხით გაწეული მუშაობის ანგარიშის მომზადება და უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებისათვის წარდგენა;
 • პროფესორ–მასწავლებელთა, მეცნიერ–თანამშრომელთა და სტუდენტთა სამეცნიერო და სამეცნიერო–პრაქტიკული (საერთაშორისო, ადგილობრივი) კონფერენციების, დისკუსიების, სემინარებისა და სხვა ღონისძიებათა ორგანიზება–ჩატარება;
 • აკადემიური პერსონალის პროფესიული ზრდისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამების, პროექტების შემუშავება–მოძიება, მათი განხორციელების კოორდინირება და მონიტორინგი; მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტების მოწვევა, ადგილობრივი კადრების უცხოეთში სტაჟირების, გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის და ა.შ. ხელშეწყობა;
 • სტუდენტთა სამეცნიერო მუშაობაში ჩაბმა, შესაბამის კათედრებთან /მიმართულებებთან ერთად სტუდენტური სამეცნიერო წრეების შექმნა–განვითარების ხელშეწყობა;
 • დონორ ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარება, საგრანტო კონკურსების შესახებ ინფორმაციების მოძიება და უნივერსიტეტის პერსონალის საკონსულტაციო მომსახურება საგრანტო პროექტების მომზადება–განხორციელებისათვის;
 • შიდა საგრანტო კონკურსების ორგანიზება და, საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო საექსპერტო კომისიის ჩამოყალიბება;
 • საგრანტო–საკონკურსო პროექტებში მონაწილე ჯგუფების საქმიანობის კოორდინირება;
 • სამეცნიერო კვლევების, სახელმძღვანელოების, დამხმარე ლიტერატურის, პერიოდული რეფერირებული ჟურნალის გამოცემის ხელშეწყობა;
 • სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების მოსამზადებელი სამუშაოების კოორდინირება.

განყოფილება, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელმძღვანელობს უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონით, უნივერსიტეტის შინაგანაწესით, განყოფილების დებულებითა და უნივერსიტეტში მოქმედი სხვა წესებით.

განყოფილების უფროსი: ნიკოლოზ ფიცხელაური
ტელ.: (995 32) 266-15-12 +124
ელ. ფოსტა: nikoloz.pitskhelauri@gttu.edu.ge