შპს „გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის“ არქივი წარმოადგენს გთუნის კანცელარიის შემადგენელბაში შემავალ დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს „უმაღლესი განათლების შესახებ“, „პროფესიული განათლების შესახებ” კანონების, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, გთუნის კანცელარიის დებულების, სასწავლო უნივერსიტეტის შინაგანაწესის და წინამდებარე დებულების შესაბამისად.

არქივის უფროსი: ლია ჯაში
ტელ.: (995 32) 266-15-12 +119
ელ. ფოსტა: lia.jashi@gtuni.edu.ge