გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის აღრიცხვა–ანგარიშგების განყოფილება წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთულს და მისი დებულება განსაზღვრავს ბუღალტერიის სამართლებრივ სტატუსს, ფუნქციებსა და ამოცანებს, მართვის ორგანიზებას და სტრუქტურას, აგრთვე ბუღალტერიის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა ურთიერთობებს.

განყოფილების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:

  • სამეურნეო პროცესებისა და საქმიანობის შედეგების შესახებ სრული და უტყუარი ინფორმაციის ჩამოყალიბება;
  • ქნებისა და მისი მოძრაოის, მატერიალური, შრომითი და ფინანსური რესურსების გამოყენების შიდა კონტროლის უზრუნველყოფა;
  • შიდა საწარმოო აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და კონტროლის სისტემის შემუშავება;
  • ხელმძღვნელობის მიერ, დადგენილ ვადებში, ქონების, ინვენტარიზაციის ჩატარება, ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების მონაცემების უტყუარობის უზრუნვეყოფის მიზნით;
  • სალაროს ოპერაციების დოკუმენტური გაფორმება და მათი საბუღალტრო რეესტრში ასახვის განხორციელება „საქარელოს ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ: დებულების მოთხოვნათა შესაბამისად და ა. შ.

განყოფილება, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობით, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, უნივერსიტეტის შინაგანაწესითა და განყოფილების დებულებით .

განყოფილების უფროსი:

გალინა კომელევი

ტელ.:

(995 32) 266-15-12 +134

ელ. ფოსტა:

galina.kolelevi@gtuni.edu.ge