გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი თავის აკადემიურ დანიშნულებად მიიჩნევს კვლევებზე დაფუძნებული ცოდნის დაგროვებას, შენახვას, განვითარებასა და გადაცემას. აკადემიური დანიშნულების სრულყოფა საუნივერსიტეტო მისიაა, რომელიც სპეციფიკური მიზნების წარმატებული განხორცილებით მიიღწევა.

გთუნის დიდაქტიკური კონცეფცია შემუშავებულია კლასიკური და თანამედროვე დიდაქტიკური კონცეფციების საფუძველზე და მისი მიზანია სწავლების შინაარსის, მეთოდებისა და ორგანიზაციული ფორმების განსაზღვრა და დანერგვა თანამედროვე მოთხოვნების და დიდაქტიკური კონცეფციების შესაბამისად.

დაწვრილებით იხილეთ . . .