გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი თავის აკადემიურ დანიშნულებად მიიჩნევს კვლევებზე დაფუძნებული ცოდნის დაგროვებას, შენახვას, განვითარებასა და გადაცემას. აკადემიური დანიშნულების სრულყოფა საუნივერსიტეტო მისიაა, რომელიც შემდეგი სპეციფიკური მიზნების წარმატებული განხორცილებით მიიღწევა:


სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების ხარისხის განუხრელი ზრდა ლიბერალური განათლების პრინციპებითა და მეცნიერულ კვლევებსა და პრაქტიკაზე დაფუძნებული ფუნდამენტური ცოდნის გადაცემით შეიძლება იქნეს მიღწეული. ამ პროცესში გთსუ უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს ზუსტად განისაზღვროს თუ:

რა მიზნით ვასწავლით, რას ვასწავლით და როგორ ვასწავლით ?

ანუ დიდაქტიკურ ხედვებს, პრინციპებსა და მეთოდებს (ზოგად და კერძო დიდაქტიკურ კონცეფციებს), როგორც სასწავლო პროცესის წარმართვის, ფუნქციონირებისა და განვითარების ლოგიკას, კანონზომიერებს, კავშირურთიერთობას პედაგოგის საქმიანობასა (სწავლება) და სტუდენტის შემეცნებით საქმიანობას (სწავლას) შორის.

გთსუს დიდაქტიკური კონცეფცია შემუშავებულია კლასიკური და თანამედროვე დიდაქტიკური კონცეფციების საფუძველზე და მისი მიზანია სწავლების შინაარსის, მეთოდებისა და ორგანიზაციული ფორმების განსაზღვრა და დანერგვა თანამედროვე მოთხოვნების და დიდაქტიკური კონცეფციების შესაბამისად, რომელთაც საფუძვლად უდევს:

 • სწავლების პროცესისადმი სისტემური მიდგომა;
 • განმავითარებელი სწავლება;
 • სტუდენტთა თვითშეგნება და შემოქმედებითი აქტივობა;
 • თეორიული აზროვნების წარმოჩენა და განვითარება;
 • სწავლების სისტემურობა და სისტემატურობა;
 • სწავლიდან თვითგანათლებაზე გადასვლა;
 • სწავლების კავშირი პროფესიული საქმიანობის პრაქტიკასთან;
 • სწავლების ჯგუფური ხასიათი;
 • სწავლების ჰუმანიზაცია;
 • სწავლების კომპიუტერიზაცია;
 • საგანთშორისი კავშირების გათვალისწინება;
 • სწავლების ინოვაციურობა

გთსუ-ს დიდაქტიკური კონცეფციის მიზანია საგანმანათლებლო საქმიანობისა და უშუალოდ სასწავლო პროცესის ორგანიზება მეთოდებით, რომლებიც აღმოფხვრიან წინააღმდეგობებს ტრადიცულსა და თანამედროვე უმაღლეს განათლებას შორის. წინააღმდეგობის არსი კი იმაში მდგომარეობს, რომ ტრადიციული განათლება არასათანადოდ აფასებდა განათლების სუბიექტის წამყვან როლს, ანიჭებდა რა უპირატესობას ცოდნას და არა მის პროდუქტიულად გამოყენების უნარს.

ამ მიზნებიდან გამომდინარე, წინამდებარე დოკუმენტში გაანალიზებულია გთსუ-ის საგანმანათლებლო საქმიანობის მიზანი და მისი ორგანიზების გზები, საგანმანათლებლო პროცესის უზრუნველყოფის ფორმები და მეთოდები, რაც გულისხმობს გთსუ-ში დამკვიდრებულ სწავლების ფორმებსა და მეთოდებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ სწავლის შედეგების მიღწევას, ანუ კავშირს სწავლების მეთოდებსა და შედეგებს შორის. დოკუმენტში მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა შეფასებას, მის მნიშვნელობას, მიზნებს; რეკომენდაციებს შეფასების ძირითადი პრინციპების, მეთოდებისა და კრიტერიუმების თანამედროვე მიდგომების შესახებ. კონცეფციაში განხილულია შეფასების მრავალფეროვანი მეთოდები და კრიტერიუმები. მოცემულია რეკომენდაციები სტუდენტთა პერსონალური განვითარების თვითშეფასების შესახებ და გაანალიზებულია უკუკავშირის, როგორც წარმატების მიღწევის მექანიზმის მნიშვნელობა.

დაწვრილებით იხილეთ . . .