დებულებები/ინსტრუქციები


უნივერსიტეტის შინაგანაწესი


ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დებულება

სამართლის ფაკულტეტის დებულება

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულება


ბაკალავრიატის დებულება

მაგისტრატურის დებულება


დებულება სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკის შესახებ

დებულება მობილობის შესახებ

საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წეს

სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესი

სტუდენტთა წერითი ნაშრომების შესრულების სტანდარტი


აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესი

აკადემიური პროგრამების კონსულტაციის (ტუტორიალის) განხორციელების წესი

აფილირების წესი და პირობები


ბიბლიოთეკის დებულება

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი


საგანმანათლებლო პროგრამის შედგენის წესი (დიზაინი)

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების სისტემა

სასწავლო პროცესის შეფასების დებულება


ბაკალავრიატის სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერებისა და შეწყვეტის, მობილობის, ასევე მიღებული განათლების აღიარების წესები

მაგისტრატურის სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერებისა და შეწყვეტის, მობილობის, ასევე მიღებული განათლების აღიარების წესები

სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესი

სახელობითი და ჩვეულებრივი სტიპენდიების მინიჭების წესი

დებულება სტუდენტის სტატუსისა და უფლება–მოვალეობის შესახებ

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტთა მომსახურების წესი


პროფესიული სწავლების დებულება

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების სისტემა

პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერებისა და შეწყვეტის, მობილობის, ასევე მიღებული განათლების აღიარების წესები

პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესი

არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების პირობები და წესი


თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსი

სტუდენტის ეთიკის კოდექსი


სამეცნიერო ნაშრომში დამოწმებული წყაროებისა და ლიტერატურის მითითების წესი