დებულებები/ინსტრუქციები


უნივერსიტეტის შინაგანაწესი


უწყვეტი განათლების კონცეფცია


უცხოელი სტუდენტების მოზიდვის სტრატეგია


ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის დებულება

სამართლის ფაკულტეტის დებულება


ბაკალავრიატის დებულება

მაგისტრატურის დებულება


დებულება სტუდენტთა პროფესიული პრაქტიკის შესახებ

საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წეს

სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესი

სტუდენტთა წერითი ნაშრომების შესრულების სტანდარტი

გამოცდების ჩატარების წესი

სასწავლო კურსის სილაბუსის სარეკომენდაციო ფორმა


აკადემიური პროგრამების კონსულტაციის (ტუტორიალის) განხორციელების წესი

აკადემიური პერსონალის (უვადოდ არჩეული პროფესორების) ატესტაციის ჩატარების წესი

აკადემიური/მოწვეული პერსონალის ზღვრული დატვირთვის სქემის შემუშავების მეთოდოლოგია

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია

აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის, მოწვეული სპეციალისტისა და მასწავლებლის არჩევის წესი

გთუნის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაოთა აღწერილობა

აფილირების წესი და პირობები

წესი პლაგიატის შესახებ


ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმები


მობილობის და კრედიტების აღიარების წესი


ბიბლიოთეკის დებულება

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი


საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების სისტემა

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტის (მოდული/სასწავლო კურსი) კრედიტების გაანგარიშების ფორმა

საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების და განვითარების მეთოდოლოგია

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

სასწავლო პროცესის შეფასების დებულება


ბაკალავრიატის სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერებისა და შეწყვეტის, მობილობის, ასევე მიღებული განათლების აღიარების წესები

მაგისტრატურის სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერებისა და შეწყვეტის, მობილობის, ასევე მიღებული განათლების აღიარების წესები

სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესი

სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგი და ანალიზი

სახელობითი და ჩვეულებრივი სტიპენდიების მინიჭების წესი

დებულება სტუდენტის სტატუსისა და უფლება–მოვალეობის შესახებ

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტთა მომსახურების წესი

დიპლომების ფორმების გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი

სტუდენტთა მხარდაჭერის სერვისები


არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების პირობები და წესი


საქმისწარმოების წესი


პერსონალის მართვის სტრატეგია

თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსი

სტუდენტის ეთიკის კოდექსი


სამეცნიერო ნაშრომში დამოწმებული წყაროებისა და ლიტერატურის მითითების წესი

სამეცნიერო საქმიანობის ორგანიზებისა და შეფასების წესი


უწყვეტი განათლების ცენტრის ტრენინგი და კონსალტინგის GT - TCC დებულება